Inschrijven


Schooljaar 2021-2022

Informatie aangaande de inschrijvingsprocedure 

Omdat de overstap naar het buitengewoon onderwijs geen gemakkelijke stap is willen we u hierin begeleiden. 

We zijn een school type basisaanbod.  Alleen leerlingen met een doorverwijzing (=attest type basisaanbod) kunnen bij ons terecht. 

Voor het inschrijven volgen we een aanmeldingsprocedure in samenspraak met het LOP.  Meer informatie kan u ook vinden op www.inschrijveninbrussel.be

Om de school te leren kennen kan u op schoolbezoek komen.  Tijdens dit schoolbezoek krijgt u uitleg over de school.  Er wordt ook tijd voorzien voor een rondleiding in de school.  Daarom is het noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken. 

Omwille van Covid-19 zijn schoolbezoeken momenteel niet toegelaten.  Op de website van de school vindt u een filmpje met een korte rondleiding.  Er kan een gesprek zijn met de directeur op digitale wijze.  (maak hiervoor een afspraak) 

Vermits we een Nederlandstalige school zijn is het nodig dat u, indien u geen Nederlands spreekt, zich laat begeleiden door een Nederlandstalig iemand.  Uiteraard mag u zich ook laten helpen door bv. de leerkracht, de CLB medewerker, de zorgleerkracht, … 


Inschrijvingsdata voor het schooljaar 2020-2021 

In de grote vakantie kan er ingeschreven worden tot en met 5 juli 2021 en vanaf donderdag 19 augustus 2021. 


Hoe meldt u aan? 

 • De ouders stellen een vraag tot inschrijving (telefonisch, via email, …) aan de school. 
 • De school geeft de ouders informatie over de aanmeldingsprocedure en bezorgt de ouders een aanmeldingsformulier. 
 • De ouders bezorgen het ingevulde aanmeldingsformulier aan de school.  Wie Nederlandstalig is kan voorrang krijgen.  Dit moet je bewijzen! (zie voorrang Nederlands).  Samen met het aanmeldingsformulier wordt ook een bewijs van domicilie- en/of werkadres gegeven. 
 • De ouders ontvangen een bevestiging dat de aanmelding correct geregistreerd werd. 

Indien uw kind een plaats kreeg toegewezen moet u komen inschrijven tussen 29 april en 21 mei 2021.  U krijgt in dat geval een toewijzingsbericht op 27 april 2021. 

Indien het kind geen plaats heeft gekregen ontvangt u een weigeringsdocument met daarop de plaats van het kind op de wachtlijst van de school. 


Wat heeft u nodig tijdens de inschrijving? 

 • Kids ID van de leerling. 
 • Identiteitskaart van één van de ouders. 
 • Een kleefbriefje van het ziekenfonds. 
 • Het M-decreetverslag van de leerling of een intentieverklaring van het CLB. 

Kan ook meegebracht worden : 

 • Het laatste rapport van je kind 
 • Extra gegevens en diagnoseverslagen 

De inschrijving is pas definitief als de school in het bezit is van het M-decreetverslag en wanneer u het schoolreglement “voor akkoord” ondertekent. 


U bent Nederlandstalig (hoe bewijzen) 

U levert volgende 2 documenten bij aanmelding 

Studiebewijs (1 van volgende):

 • Minstens Nederlandstalig diploma secundair onderwijs 
 • Attest B2 =>Test Huis van het Nederlands 
 • Bewijs voldoende kennis Selor 
 • 9 jaar Nederlandstalig onderwijs 
 • Nederlandstalig studiegetuigschrift 2de jaar derde graad BSO

Bewijs van verwantschap:

 • Geboorteakte, kopie van de kids-id of attest van gezinssamenstelling 


Vrije inschrijvingen 

Indien uw kind niet werd aangemeld kan er ingeschreven worden vanaf 25 mei 2021.  Vanaf deze datum gebeuren de inschrijvingen chronologisch.  Indien er geen vrije plaatsen meer zijn wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.