Inschrijven


Schooljaar 2022-2023

Informatie aangaande de inschrijvingsprocedure 

Omdat de overstap naar het buitengewoon onderwijs geen gemakkelijke stap is willen we u hierin begeleiden.

We zijn een school type basisaanbod. Alleen leerlingen met een doorverwijzing (=attest type basisaanbod) kunnen bij ons terecht.

Voor het inschrijven volgen we een aanmeldingsprocedure in samenspraak met het LOP. Meer informatie kan u ook vinden op www.inschrijveninbrussel.be.

Om de school te leren kennen kan u op schoolbezoek komen. Tijdens dit schoolbezoek krijgt u uitleg over de school. Er wordt ook tijd voorzien voor een rondleiding in de school. Daarom is het noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken.

Fysieke bezoeken kunnen enkel als de coronamaatregelen dit toelaten. Indien niet mogelijk : Op de website van de school vindt u een filmpje met een korte rondleiding. Er kan een gesprek zijn met de directeur op digitale wijze. (maak hiervoor een afspraak)

Vermits we een Nederlandstalige school zijn is het nodig dat u, indien u geen Nederlands spreekt, zich laat begeleiden door een Nederlandstalig iemand. Uiteraard mag u zich ook laten helpen door bv. de leerkracht, de CLB medewerker, de zorgleerkracht, …

Inschrijvingsdata voor het schooljaar 2022-2023

In de grote vakantie kan er ingeschreven worden tot en met 6 juli 2022 en vanaf 22 augustus 2022.

Hoe meldt u aan?

 • De ouders stellen een vraag tot inschrijving (telefonisch, via email, …) aan de school tussen 7/03/2022 en 25/03/2022..
 • De school geeft de ouders informatie over de aanmeldingsprocedure en bezorgt de ouders een aanmeldingsformulier.
 • De ouders bezorgen het ingevulde aanmeldingsformulier aan de school (voor 13u op 25/03/2022). Wie Nederlandstalig is kan voorrang krijgen. Dit moet je bewijzen! (zie voorrang Nederlands). Samen met het aanmeldingsformulier wordt ook een bewijs van domicilie- en/of werkadres gegeven.
 • De ouders ontvangen een bevestiging dat de aanmelding correct geregistreerd werd.

Indien uw kind een plaats kreeg toegewezen moet u komen inschrijven tussen 25 april en 13 mei 2022. U krijgt in dat geval een toewijzingsbericht op 22 april 2022. Inschrijven gebeurt op afspraak.

Indien het kind geen plaats heeft gekregen ontvangt u een weigeringsdocument met daarop de plaats van het kind op de wachtlijst van de school.

Wat heeft u nodig tijdens de inschrijving?

 • Kids ID van de leerling.
 • Identiteitskaart van één van de ouders.
 • Een kleefbriefje van het ziekenfonds.
 • Het M-decreetverslag van de leerling of een intentieverklaring van het CLB.
 • Document gezinssamenstelling
 • Indien van toepassing bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag.

Kan ook meegebracht worden :

 • Het laatste rapport van je kind
 • Extra gegevens en diagnoseverslagen

De inschrijving is pas definitief als de school in het bezit is van het M-decreetverslag en wanneer u het schoolreglement “voor akkoord” ondertekent.

U bent Nederlandstalig (hoe bewijzen)

U levert volgende 2 documenten bij aanmelding

 • Studiebewijs : (1 van volgende)
  • Minstens Nederlandstalig diploma secundair onderwijs
  • Attest B2 =>Test Huis van het Nederlands
  • Bewijs voldoende kennis Selor
  • 9 jaar Nederlandstalig onderwijs
  • Nederlandstalig studiegetuigschrift 2de jaar derde graad BSO
 • Bewijs van verwantschap
  • Geboorteakte, kopie van de kids-id of attest van gezinssamenstelling

Vrije inschrijvingen

Indien uw kind niet werd aangemeld kan er ingeschreven worden vanaf 16 mei 2022. Vanaf deze datum gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Indien er geen vrije plaatsen meer zijn wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst en ontvangt u een document van niet-gerealiseerde inschrijving..